SDC poorten

PRIVACYVERKLARING SDC POORTEN

Huidige info kan eveneens worden nagelezen op volgend webadres : https://res.be/fra/marchands/merchant-detail/364138 (hierna ‘de website’) dewelke eveneens onderworpen is aan deze privacyverklaring.  Ons bedrijf verduidelijkt u in de navolgende privacyverklaring de gehanteerde werkwijze qua bescherming van persoonsgegevens. Verantwoordelijke organisatie: Claude DERYCKERE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle contactgegevens kan u vinden op onze voormelde website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Het bedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dhr. DERYCKERE (de verantwoordelijke). Verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de Gegevensbescherming:  dhr. Claude DERYCKERE (claude-deryckere@hotmail.com). Persoonsgegevens die wij verwerken: Het bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die het bedrijf (gebeurlijk) verwerkt :

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Beroep
 • Nationaal rijksregisternummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Nummerplaat

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Het bedrijf verwerkt (gebeurlijk) uw volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :

 • identiteit (naam en voornaam) wat voornamelijk het opstellen van de facturen betreft evenals de communicatie tussen ons bedrijf en u als klant ;
 • adres eveneens wat voornamelijk het opstellen van de facturen en de communicatie betreft ;

 

De wettelijke grondslagen van het verwerken van persoonsgegevens zijn de volgende:

ter behartiging van uw belangen in het kader van het aannemer of uitvoeren van de opdracht die u aan ons bedrijf verleent

het finaliseren van de opdracht en uw vergoeding van onze prestaties te faciliteren

te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze prestaties uit te kunnen voeren

u te informeren over onze prestaties en eventuele wijzigingen daaraan
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Het bedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Geen delen van persoonsgegevens met derden: Het bedrijf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de met u gesloten overeenkomst. Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen (contact: claude-deryckere@hotmail.com). U heeft desgevallend de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de hiernavolgende nationale toezichthouder :

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T+32 (0)2 274 48 00
F+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Behoudens uitdrukkelijk tegenbericht per aangetekende schrijven binnen de 8 dagen vanaf datum van huidig schrijven wordt uw toestemming geacht verleend te zijn met deze werkwijze en akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring.